You are currently browsing the Videotorium site of the organization Research Centre for the Humantities. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

„Expecta Dominum et viriliter age“.

92

„Expecta Dominum et viriliter age“.


(id.) Draskovich György, a pécsi püspökök sorában a harmincötödik, a Ferdinánd császár általi kinevezése (1557) és a IV. Pius pápától nyert megerősítése (1560) között, papságának huszadik esztendejében, a trienti zsi­nat második periódusa utáni időszakban, egészen pontosan 1559-ben helyénvalónak ítélte, hogy egyház­megyé­jé­hez buz­dító levélben forduljon. Az Epistola paraenetica több szempontból is kényes időszakban és helyzetben született. Amellett, hogy az ország három részre szakadása mindinkább állandósulni látszott, az Egyházat is ad­dig soha­sem látott, súlyos csapások érték: egyrészt a reformáció tanítása mindinkább teret nyert, másrészt a hó­doltsági területen az egyházszervezet összeomlott, harmadrészt az immár két tanácskozási periódust maga mö­gött tudható trienti zsinat kísérletet tett ugyan a katolikus reform elindítására, ám annak eredményessége ekkor még meglehe­tősen kérdéses volt, ráadásul a tanácskozás még nem is zárult le.
Mivel a szöveg a szerzőnek az 1551-ben megjelent Confutatio című, Kálvin elleni vitairata után készült, és részben kifejezetten az újkeletű eretnekségek ellen veszi föl a harcot, az előadás azt kívánja megvizs­gálni, mi­lyen arányban és milyen érveléssel tárgyalja Draskovich a nehézségeket: a török zsarnok­ság igáját, a lutheri eret­nekséget és a keresztény nép hűtlenségét:
●	mennyiben főpásztorként tanít-kinyilatkoztat, és mennyiben vitapartnerként hitvitázik?
●	milyen megoldási javaslatot kínál a nyilvánvaló, összetett válságra?
●	milyen kulturális alapállást foglal el, illetve tételez föl levelének címzettjeiről?

More Less


Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450-1630)

Hungarian literature

Draskovich, rekatolizáció, Majorossy, Esztergom

Imre Majorossy (lecturer)

22:47

10 September, 2022

Tünde Móré

30 September, 2022

92
<iframe width="480" height="385" src="//mtabtk.videotorium.hu/en/embed/46715" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download